Email:   info@maxnautec.nl

 

Telefoon:  +31 (0) 634 140 212    

 

Algemene voorwaarden MaxNautec

Artikel 1. Definities.

In deze algemene voorwaarden, alsmede in de daarmee samenhangende Overeenkomst wordt verstaan onder:

A:  Aanbieder: MaxNautec

B:  Afnemer: Iedere (rechts)persoon die met Aanbieder een Overeenkomst sluit.

C:  Overeenkomst: Iedere Overeenkomst, die tussen Aanbieder en de Afnemer tot stand komt, alsmede elke wijziging of aanvulling daarop, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

D: Offerte:  Schriftelijke aanbieding welke overgaat in een overeenkomst wanneer deze door de Afnemer schriftelijk dan wel mondeling wordt geaccepteerd en is bevestigd door de Aanbieder in de orderbevestiging.

E: Producten en Goederen:  artikelen en/of diensten al dan niet tastbaar welke door de Aanbieder ter hand worden gesteld alsmede uitgaven, media inclusief toepassingen op het internet

F: Proef- Instructievaart: Het geheel van varen met en verblijf aan boord van het Schip van de Afnemer gedurende de in de Overeenkomst genoemde periode waarbij de Afnemer de Kapitein c.q. schipper is.

G:  Schip: Het Schip dat genoemd wordt in de Overeenkomst

H:  Prijs: Prijs voor de Producten, Goederen, Diensten en/of Werkzaamheden als bedoeld in de Overeenkomst

Artikel 2. Toepasselijkheid.

2.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle Offertes, Aanbiedingen en Overeenkomsten zowel mondeling als schriftelijk van de Aanbieder. Deze voorwaarden zijn voorts van toepassing op alle precontractuele relaties tussen Aanbieder en Afnemer vanaf het moment dat Aanbieder deze aan de Afnemer ter hand heeft gesteld en de Afnemer tegen toepassing van deze voorwaarden niet binnen 7 dagen nadien heeft geprotesteerd.

2.2 Afwijkende algemene voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door Aanbieder zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende Overeenkomst(en).

2.3 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de Overeenkomst en deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd.

2.4 De Overeenkomst en deze voorwaarden geven de volledige inhoud weer van de rechten en verplichtingen van Aanbieder en Afnemer.

2.5 In geval van strijd tussen deze tekst en een in een andere taal gestelde tekst van deze voorwaarden prevaleert de Nederlandse tekst.

2.6 Indien enige bepaling van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig is, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.

De niet geldige bepaling zal worden vervangen door een bepaling die qua inhoud de niet geldige bepaling zo dicht mogelijk benadert.

2.7 Deze voorwaarden strekken mede ten behoeve van alle natuurlijke en rechtspersonen, waarvan Aanbieder, in de ruimste zin van het woord, gebruik maakt of heeft gemaakt bij het sluiten en/of uitvoeren van de Overeenkomst of bij het exploiteren van haar onderneming .

2.8 Bij verschillen tussen de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden is het bepaalde in de Overeenkomst doorslaggevend.

2.9 Indien de Afnemer ook naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de Afnemer niet van toepassing

Artikel 3. Aansprakelijkheid Aanbieder.

3.1 Aanbieder is niet aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade en winstderving, indirecte- of directe schade, stilstandschade, alsmede schade door enige levering of het uitblijven van levering van goederen, producten en/of diensten,  de werkzaamheden of door de goederen, producten en/of diensten en de werkzaamheden zelf bij de Afnemer of derden, welke het gevolg zijn van door de Aanbieder geleverde goederen, producten, Diensten en/of werkzaamheden.

3.2 Indien personen, van wier hulp Aanbieder bij de uitvoering van haar verbintenis gebruik maakt, op verzoek van Afnemer diensten bewijzen, waartoe Aanbieder niet verplicht is, worden deze personen aangemerkt als te handelen in opdracht van Afnemer aan wie zij deze diensten bewijzen.

3.3 Afnemer doet afstand van zijn recht op schuldvergelijking.

3.4 Indien bij afrekening geschil ontstaat over het verschuldigde bedrag of ter bepaling daarvan een niet spoedig uit te voeren berekening nodig is, is de Afnemer verplicht het gedeelte over welks verschuldigdheid partijen het eens zijn, terstond te voldoen en voor de betaling van het door Afnemer betwiste gedeelte of van het gedeelte, waarvan het bedrag nog niet vaststaat, zekerheid te stellen.

3.5 De totale aansprakelijkheid ten opzichte van de Aanbieder voor schade en gevolgschade, door een tekortkoming in nakoming of onrechtmatige daad,dan wel tot uit hoofde van ongedaan makings verplichtingen of herstel verplichtingen, wordt beperkt tot het bedrag dat in de overeenkomst in rekening is gebracht.

3.6 De aansprakelijkheid van de Aanbieder is ten allen tijde beperkt door het bedrag dat ter zake van de schade en gevolgschade door de aansprakelijkheidsverzekering van de Aanbieder wordt uitgekeerd.

3.7 De Aanbieder is niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke eigendommen van de Afnemer.

3.8 De Aanbieder is alleen aansprakelijk als de schade het gevolg is van opzet en/of grove schuld van de Aanbieder of zijn leidinggevende ondergeschikte welke aangetoond wordt.

3.9 Niet voor vergoeding door de Aanbieder in aanmerking komend zijn bedrijfsschade, en schade door derving van inkomsten van de Afnemer ongeacht de wijze waarop dit is ontstaan.

Artikel 4. Offertes, Aanbiedingen en Overeenkomsten

4.1  De geldigheidsduur van Offertes en Aanbiedingen van de Aanbieder is 30 (dertig) dagen na dagtekening van de Offerte en/of Aanbieding. Binnen deze termijn kan de Afnemer, bij voorkeur schriftelijk, de Offerte en/of Aanbieding aanvaarden wat dan als Overeenkomst geldt. Daarbuiten is de Aanbieder niet gehouden aan de Offerte en/of Aanbieding

4.2  Een Overeenkomst tot installatie, reparatie en/of onderhoud heeft uitsluitend betrekking op de werkzaamheden en/of diensten die de Aanbieder redelijkerwijs heeft kunnen voorzien. Indien de werkzaamheden groter blijken dan voorzien zal de Aanbieder meteen contact opnemen met de Afnemer en de werkzaamheden opschorten, als het meerwerk meer dan 10% van de totale som in de Overeenkomst bedraagt. De Aanbieder heeft bij opschorting in ieder geval recht op  een vergoeding voor de reeds verrichte werkzaamheden.

4.3 Dit artikel geldt onverminderd andere/verdere rechten, die jegens derden daaronder begrepen, van Aanbieder.

4.4 De Aanbieder is gerechtigd de prijs van goederen en producten te verhogen indien na de overeenkomst de prijs aan verhoging onderhevig is. De Aanbieder zal de Afnemer de verhoging zo spoedig mogelijk bekend maken waarna de Afnemer het recht heeft binnen 5 dagen, na bekendmaking van de verhoging,de overeenkomst te ontbinden

Artikel 5. Verplichtingen en garanties Aanbieder.

5.1  De Offerte, Aanbieding en Overeenkomst en de aanvaarding daarvan geschiedt op basis van de door de Afnemer verstrekte informatie waarbij de Afnemer garant staat voor de juiste informatieverstrekking. Wanneer de Afnemer na aanvaarding van de Offerte nieuwe relevante essentiële informatie ter beschikking heeft is de Afnemer verplicht deze per omgaande schriftelijk aan de Aanbieder te verstrekken. De Aanbieder heeft het recht tot ontbinding van de Overeenkomst dan wel tot het doorberekenen van de meerkosten.

5.2  De Aanbieder staat ervoor dat de werkzaamheden genoemd in de overeenkomst geschieden in goed vakmanschap en met deugdelijke materialen.

5.3 De garantietermijn voor de verrichte werkzaamheden bedraagt 3 aaneengesloten maanden ongeacht het seizoen.

5.4 De Aanbieder zal alle fabrieksgarantie documenten overdragen bij het opleveren van de door Aanbieder geïnstalleerde apparatuur. Voor alle geïnstalleerde apparatuur geldt de garantievoorwaarden van de derden. (OEM Garantie)

5.5 Door de Aanbieder geleverde goederen, producten, diensten en niet door de Aanbieder geproduceerde zaken en de daarbij afgegeven garanties, worden slechts gegeven indien en voor zover de leverancier van de Aanbieder een garantie heeft afgegeven welke de eventuele schade dekt en na overleg van de originele aankoopfactuur alsmede het fabrieksgarantiebewijs voorzien van garantiezegel en/of serienummer. Bij ontbreken van garantiezegel en/of serienummer vervalt de garantie.

5.6 In geval van schilder- , lak- ,poets- en  coatingonderhoud c.q.-  werkzaamheden gelden geen garantietermijnen.

5.7 Bij elke garantieaanspraak behoort een volledige probleemomschrijving. Zonder deze probleemomschrijving kan de garantieaanspraak niet in behandeling worden genomen.

5.8 Bij onterechte garantieaanspraken zullen de goederen, producten en diensten retour worden gezonden naar de Afnemer en 25 (vijfentwintig euro) onderzoekskosten in rekening gebracht worden alsmede de kosten voor verzending en/of voorrijkosten.

5.9 Wanneer de installatie en/of apparatuur gedurende de garantietermijn door de afnemer aangepast of slecht onderhouden wordt, vervalt de garantie op de installatie en apparatuur. Dit geldt ook voor garantieaanspraken veroorzaakt door eigen gebrek. Eventueel kan MaxNautec de storing en/of reparatie uitvoeren tegen de daarvoor geldende tarieven en voorrijkosten.

Artikel 6. Verplichtingen Afnemer.

6.1 De Afnemer is verplicht de goederen,producten en/of diensten te inspecteren en eventuele gebreken direct te melden aan de Aanbieder.

6.2  Wanneer in de overeenkomst een proef- , Instructievaart is opgenomen op het schip van de Afnemer dan verklaart de Afnemer dat het schip in perfecte staat van onderhoud verkeert en voldoet aan de voor het vaargebied gestelde veiligheidseisen. De Aanbieder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en gevolgschade die ontstaan gedurende de proef- , Instructievaart. De Afnemer doet deze proef- , Instructievaart op eigen risico en is verplicht het schip voldoende te hebben verzekerd. De Afnemer is de schipper gedurende de proef- , Instructievaart.

6.3  De Aanbieder houdt zich het recht voor om de naam, informatie en eventuele foto dan wel tekeningen te gebruiken voor referentiedoeleinden. Indien de Afnemer hier geen toestemming toe geeft dient de Afnemer dit schriftelijk te doen

6.4 Tijdens de garantieperiode is de afnemer verplicht de reiskosten te vergoeden welke gemaakt zijn door de Aanbieder voor het garantie bezoek.

Artikel 7. Opschortingsrecht Aanbieder.

7.1 Niet, niet behoorlijke of te late nakoming door of vanwege de Afnemer van zijn verplichtingen geeft Aanbieder onder alle omstandigheden het recht haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten onder handhaving van al haar overige rechten jegens de Afnemer, uitsluiting van aansprakelijkheid van Aanbieder voor schade daaronder begrepen.

7.2 Niet, niet behoorlijke of te late nakoming door of vanwege de Afnemer van deze verplichtingen, gevolgd door gebruikmaking van of een beroep op dit opschortingsrecht door Aanbieder, geeft in ieder geval Aanbieder jegens de Afnemer het recht op betaling van hetgeen is overééngekomen en laat onverlet andere/verdere rechten, die Aanbieder jegens de Afnemer ter zake van (deze) wanprestatie op grond van deze voorwaarden en/of naar algemeen verbintenissenrecht geldend kan maken.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud en Zekerheden

8.1 De Afnemer wordt slechts bij volledige betaling van de goederen, producten en diensten van de in de overeenkomst overeengekomen prijs en inclusief meerwerk, eigenaar van de door de Aanbieder verstrekte goederen,producten en diensten

8.2 De Aanbieder blijft volledig eigenaar van de door de Aanbieder geleverde goederen, producten en diensten totdat de Afnemer de volledige overeengekomen prijs heeft voldaan aan de Aanbieder met inbegrip van eventuele rente en kosten.

8.3 De Afnemer is niet gerechtigd de goederen, producten en diensten te gebruiken, vervreemden,verkopen,afleveren en een pandrecht ,al dan niet bezitloos, te vestigen

8.4 De Aanbieder is gerechtigd om zonder nadere ingebrekestelling de goederen, producten en diensten terug te nemen indien de Afnemer niet aan zijn/haar verplichtingen voldoet. 

Artikel 9. Betalingsvoorwaarden.

9.1 Betaling en levering

De betalingen dienen te geschieden in maximaal twee termijnen:

1ste termijn: direct na de Overeenkomst ontvangt de klant van de Aanbieder een factuur van 2/3 van de totale prijs welke 14 dagen na factuurdatum voldaan moet zijn. Wanneer de levering binnen deze twee weken plaats vindt dan is men verplicht het gehele bedrag voor afname te doen overmaken naar de Aanbieder.

2de termijn: Bij aflevering dient het resterende bedrag van 1/3 van de prijs betaald te worden en alle eventuele openstaande vorderingen te worden voldaan.

Bij het niet tijdig betalen van een factuur zal de Aanbieder rentekosten in rekening brengen en eventueel de vordering uit handen geven. De klant is te allen tijden verantwoordelijk voor de kosten welke deze procedures met zich mee brengen.

9.2 Bij levering van alleen goederen of producten dient de afnemer deze vooruit te betalen per bank tenzij anders overeengekomen.

9.3 Tenzij anders is overeengekomen is de Prijs inclusief B.T.W.  en exclusief eventuele verwijderingsbijdrage,verpakkingsmateriaal en verzendkosten.

9.4 De Afnemer zal de hem in rekening gebrachte bedragen effectief in de valuta vermeld in de Overeenkomst aan Aanbieder betalen binnen de in de Overeenkomst gestelde termijnen zonder enige korting, inhouding of verrekening. De Afnemer heeft nimmer het recht zijn betalingsverplichtingen op te schorten. De op de bank-/giroafschriften van Aanbieder aangegeven valutadag wordt als de dag van betaling aangemerkt.

9.5 Indien de Afnemer niet binnen de overeengekomen betalingstermijn aan zijn verplichtingen jegens Aanbieder heeft voldaan, is de Afnemer van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. Vanaf het moment, waarop de Afnemer in verzuim is tot aan de dag van volledige betaling, is de Afnemer vertragingsrente verschuldigd van 2 % over het verschuldigde bedrag per maand of gedeelte daarvan, onverminderd het recht van Aanbieder op volledige schadevergoeding op basis van de wet.

9.6 Alle kosten van invordering van de door de Afnemer verschuldigde, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van de Afnemer.

Artikel 10. Reclame.

10.1 Reclames over rekeningen, goederen, producten, diensten en werkzaamheden dienen binnen 7 dagen na factuurdatum te zijn ingediend.

10.2 De Afnemer is gehouden eventuele klachten over de uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk (bij oplevering) aan Aanbieder en/of het bevoegde personeel ter plaatse mede te delen, opdat Aanbieder nog in de gelegenheid zal zijn maatregelen te treffen om terechte klachten te corrigeren.

10.3 De gevolgen van niet tijdige reclame komen voor rekening van de Afnemer.

Artikel 11. Annulering en Retourgarantie

11.1 Bij annulering van de Overeenkomst door de Afnemer is het volgende percentage en administratiekosten verschuldigd:

15% van de Prijs van de Overeenkomst vermeerderd met 25 (vijfentwintig euro) administratiekosten.
11.2 Annulering dient altijd schriftelijk te geschieden,al dan niet per aangetekend schrijven waarvan de ontvangst door Aanbieder dient te worden bevestigd. De datum van ontvangst door Aanbieder wordt als datum van annulering aangemerkt.

11.3 Binnen een periode van 7 dagen heeft de afnemer het recht de aangeschafte apparatuur, in geval van aankoop via de telefoon, fax en/of internet retour te zenden,mits deugdelijk verpakt en ongeopend. Hierbij komen de portokosten en eventuele verzekeringskosten voor rekening van de Afnemer. De goederen, producten en diensten welke door de Afnemer worden geïnspecteerd gedurende de oplevering en zijn ingebouwd door de Aanbieder zijn hiervan uitgesloten. Peildatum is de afleverdatum van de vervoerder.

11.4  Wanneer de goederen , producten compleet,in originele onbeschadigde verpakking, niet geopend en niet gebruikt zijn, tezamen met originele factuur worden geretourneerd stort de Aanbieder zo spoedig mogelijk het aankoop bedrag terug minus administratieve kosten van 25 (vijfentwintig euro) en eventuele beschadiging en/of herstelkosten.

Artikel 12. Ontbinding.

12.1 Indien de Afnemer:

A zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd en dit niet binnen 10 dagen na de beslaglegging wordt opgeheven of onder curatele wordt gesteld, of

B een besluit neemt tot en/of overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf; of

C enige uit kracht der wet of van contractuele condities op hem rustende verplichting jegens Aanbieder na schriftelijke ingebrekestelling niet of niet geheel nakomt;

D nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen, wordt de Afnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn en zal de resterende schuld onmiddellijk opeisbaar zijn

12.2 Aanbieder is in de in het vorige lid genoemde gevallen gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd haar overige rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen boetes, rente en het recht op schadevergoeding, en zonder dat ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst daartoe is vereist:

A: de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de Afnemer en/of

B: enige door de Afnemer aan Aanbieder verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of

C: alvorens de Overeenkomst verder na te komen van de Afnemer zekerheid te verkrijgen voor (tijdige) nakoming van zijn betalingsverplichtingen.

12.3 Indien de Aanbieder tot ontbinding overgaat is de Afnemer als forfaitaire schade verschuldigd de Prijs of het bedrag van de werkelijke schade indien deze meer is.

Artikel 13. Overmacht.

13.1 Indien Aanbieder door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de Overeenkomst (verder) uit te voeren, is Aanbieder gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de Overeenkomst door een daartoe strekkende mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Aanbieder op betaling door de Afnemer voor reeds door Aanbieder verrichte prestaties, voordat sprake was van de overmachtsituatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten. Aanbieder zal de Afnemer zo spoedig mogelijk van een situatie van overmacht op de hoogte stellen. Ingeval van opschorting zal Aanbieder alsnog gerechtigd zijn de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren .

13.2 Onder overmacht wordt ook verstaan problemen met het aanleveren van de goederen, producten en diensten.

13,3 Bij overmacht en opschorting van de Overeenkomst is de Afnemer tevens ontheven van de verplichtingen voor die periode.

Artikel 14. Errata

De Aanbieder is niet gebonden aan kennelijke fouten ,vergissing of misplaatsing van publicaties in advertenties, internet, nieuwsbrieven en brochures. De aanbieder heeft het recht deze te allen tijde te wijzigen.

Artikel 15. Levertijd

15.1 De levertijd staat vermeld op de orderbevestiging van de Aanbieder en zal nooit zijn te beschouwen als fatale termijn.

15.2 De Aanbieder is verplicht een overschrijding van de levertijd, opgenomen in de Overeenkomst, groter dan 1 week schriftelijk te melden. De datum van verzenden wordt als leverdatum beschouwd.

15.3 De Aanbieder is pas in verzuim als de levertijd met 20% wordt overschreden als gevolg van oorzaken die toe te rekenen zijn aan de Aanbieder.

Artikel 16. Toepasselijk recht

16.1 Op de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.

16.2 Alle geschillen worden voorgelegd aan de rechter die bevoegd is in het arrondissement waar Aanbieder kantoor houdt.